Werkwijze vergoedingen

Diagnostiek en behandeling
Bij de start van de hulpverlening vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met als thema’s: reden van aanmelding, aanwezige psychische klachten en de hulpvraag van u als cliënt. Dit gesprek heeft tevens tot doel om een eerste indicatiestelling te doen: sluit psychologische zorg/ psychotherapie aan bij deze problematiek en hulpvraag?
Als we beiden het idee hebben verder te willen samenwerken wordt een vervolgintake gepland. Deze duurt 2-3 sessies, waarin de biografie (o.a. gezin van herkomst, relatie hechtingsfiguren) en levensloop (o.a. persoonlijke ontwikkeling, opleiding/ werk, relaties) worden besproken. Deze informatie geeft een beeld van persoonlijke sterktes en kwetsbaarheden zodat een hulpaanbod mogelijk wordt, dat past bij wat u als cliënt nodig heeft en wenst.

Na de intake wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Het samen maken van afspraken over doelstellingen en type hulpverlening is, naast het opbouwen van een voldoende veilige en respectvolle werkrelatie, de basis voor een geslaagde psychotherapie.

De duur van hulpverlening is moeilijk vooraf precies te bepalen, binnen de Generalistische Basis GGZ varieert dit van enige maanden tot 1 jaar, terwijl vanuit de Specialistische GGZ de gemiddelde duur 1 jaar is, maar vaak ook enige jaren.

Het is belangrijk om de voortgang van de psychotherapie regelmatig te evalueren, dit gebeurt via het in overleg bijstellen van therapiedoelen (minimaal eens per half jaar) en deelname aan het ROM portaal van de LVVP, door het afnemen van effectmetingen van de psychotherapie.
De hulpverlening kan zowel individueel plaatsvinden, als binnen een partnerrelatie of gezin, afhankelijk van de indicatiestelling. Therapievormen zijn veelal cliëntgericht, systeem therapeutisch of cognitief gedragstherapeutisch(ook EMDR).

Vergoedingen.
Financiering van hulpverlening binnen de GGZ vindt veelal plaats via vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn voor 2022 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland, dat betekent u een volledige vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering, mits u in Nederland bent verzekerd. Wel wordt het eigen risico aangesproken, als dat nog niet (volledig) is gebruikt als de zorg bij de verzekering wordt gedeclareerd. Dat is €385,- per kalenderjaar. Vanaf 2022 vindt financiering plaats via het Zorg Prestatie Model (ZPM), dat betekent dat per sessie dient te worden gefactureerd, naar verwachting zal dit maandelijks gaan plaatsvinden. Voor het definitief toekennen van de vergoeding dient na afronding van de intake fase de zorgvraag typering HONOS+ tool te worden ingevuld door uw therapeut in overleg met u om de benodigde zorgzwaarte vast te stellen en de termijn van evaluatie en bijstellen van het behandelplan.
Indien cliënten ervoor kiezen om de hulpverlening zelf te betalen, dan bedraagt het particuliere tarief €100,- euro per sessie (individueel of partnerrelatie/ gezin).
De betalingsvoorwaarden van de Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie kunt u via deze koppeling downloaden.