Werkwijze vergoedingen

Diagnostiek en behandeling
Bij de start van de hulpverlening vindt er een kennismakingsgesprek plaats, met als thema’s: reden van aanmelding, aanwezige psychische klachten en de hulpvraag van u als cliënt. Dit gesprek heeft tevens tot doel om een eerste indicatiestelling te doen: sluit psychologische zorg/ psychotherapie aan bij deze problematiek en hulpvraag?
Als we beiden het idee hebben verder te willen samenwerken wordt een vervolgintake gepland. Deze duurt 2-3 sessies, waarin de biografie (o.a. gezin van herkomst, relatie hechtingsfiguren) en levensloop (o.a. persoonlijke ontwikkeling, opleiding/ werk, relaties) worden besproken. Deze informatie geeft een beeld van persoonlijke sterktes en kwetsbaarheden zodat een hulpaanbod mogelijk wordt, dat past bij wat u als cliënt nodig heeft en wenst.

Na de intake wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Het samen maken van afspraken over doelstellingen en type hulpverlening is, naast het opbouwen van een voldoende veilige en respectvolle werkrelatie, de basis voor een geslaagde psychotherapie.

De duur van hulpverlening is moeilijk vooraf precies te bepalen, binnen de Generalistische Basis GGZ varieert dit van enige maanden tot 1 jaar, terwijl vanuit de Specialistische GGZ de gemiddelde duur 1 jaar is, maar vaak ook enige jaren.

Het is belangrijk om de voortgang van de psychotherapie regelmatig te evalueren, dit gebeurt via het in overleg bijstellen van therapiedoelen (minimaal eens per half jaar) en deelname aan het ROM portaal van de LVVP, door het afnemen van effectmetingen van de psychotherapie.
De hulpverlening kan zowel individueel plaatsvinden, als binnen een partnerrelatie of gezin, afhankelijk van de indicatiestelling. Therapievormen zijn veelal cliëntgericht, systeem therapeutisch of cognitief gedragstherapeutisch(ook EMDR).

Vergoedingen.
Financiering van hulpverlening vindt veelal plaats via vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn contracten voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars in de regio. Financiering vindt plaats via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC), deze loopt maximaal 1 jaar, vanaf de datum dat de hulpverlening start. De kosten zijn per kalenderjaar maximaal het nog open staande eigen risico bij afsluiten van de DBC. Bijvoorbeeld als de hulpverlening in september 2016 wordt gestart en afsluiting vindt uiterlijk in september 2017 plaats, dan brengt de zorgverzekeraar het nog openstaande eigen risico over 2016 bij u als cliënt in rekening. Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering en is niet afhankelijk van een aanvullende verzekering.
Indien cliënten kiezen voor het zelf betalen van de hulp bedraagt het particuliere tarief €95,- per sessie (individueel of partnerrelatie/gezin).
De betalingsvoorwaarden van de Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie kunt u via deze koppeling downloaden.